ترموول آروان چیست؟

ترموول آروان در انواع فلنج دار، جوشی، پله ای و مخروطی تولید می شود. ترموول ها در کاربردهای صنعتی وظیفه ی بسیار مهمی بعهده دارند. به همین جهت تولید این تجهیزات نیازمند دانش فنی و تجهیزات پیشرفته می باشد.

 

 

ترموول آروان